RESCAT DE FONS DE PENSIONS

Es permet que durant el termini de sis mesos des del 14 de març de 2020 els partícips dels plans de pensions poden, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats en els supòsits i pels següents imports:

  • Trobat en situació legal de desocupació com a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
    • En aquest cas es pot rescatar com a màxim l’import dels salaris deixats de percebre mentre es manté la vigència de l’expedient de regulació temporal d’ocupació.
  • Ser empresari titular d’empleats l’obertura al públic s’hagi vist suspesa.
    • En aquest cas, es pot disposar de fins a un màxim d’ingressos nets estimats que han deixat de percebre mentre es manté la suspensió d’obertura a públic.
  • Ser treballador per compte propi que hauria estat prèviament integrat en un règim de la Seguretat Social com a tal i haver cessat en la seva activitat com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
    • En aquest cas, es pot disposar de fins a un màxim dels ingressos nets estimats que han deixat de percebre mentre es manté la situació de crisi sanitària ocasionada per Covid19.

 

Sant Cugat a 2 de abril 2020