Ajuts a l’activitat productiva i l’ocupació

A data 17 de març del 2020, El Govern va donar llum verda a un segon decret de mesures urgents per lluitar contra els efectes que la pandèmia de la Covid-19 pugui tenir sobre diversos àmbits que afecten l’economia catalana.

 

SUBVENCIÓ PER A AUTÒNOMS

Es posa en marxa un ajut de fins a 2.000 euros per persona (es desconeixen encara els barems que determinaran l’import corresponent), per a aquells treballadors donats d’alta com autònoms, NOMÉS PERSONES FÍSIQUES (no poden ni autònoms societaris, ni autònoms de SCP o CB), que tinguin domicili fiscal a Catalunya i que a més, es dediquin a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament per la crisi del Coronavirus I NO TINGUIN ALTRES FONS DE INGRESSOS, que alhora acreditin una REDUCCIÓ DRÀSTICA I INVOLUNTÀRIA de la seva facturació.

 

Per accedir a l’ajut s’hauran d’acreditar:

 • Estar al corrent amb la Seguretat social i Hisenda.
 • No tenir una base imposable superior a 25.000€ a la renda de l’any anterior.
 • Estar en situació d’alta al RETA mínim al primer trimestre 2020 i no haver-se donat de baixa.
 • Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Real Decret 463/2020, modificat pel Real Decret 465/2020 i normes concordants.
 • Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, com a conseqüència dels efectes del COVID-19, tenint en compte que:
  • El resultat del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950€.
  • El resultat de març de 2020 ha d’haver experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al resultat del mes de març de 2019.
   • En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, la comparació es farà amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA.

 

Quan es podrà demanar l’ajuda i com es podrà demanar?

A partir del 6 d’abril es podrà sol·licitar telemàticament. No obstant, l’ajut s’atorgarà fins que s’exhaureixi la partida habilitada de 7,5 milions; motiu pel qual és import realitzar la petició com abans millor, tenint en compte que:

 • És incompatible amb qualsevol altre ajut de la mateixa finalitat
 • Es pagarà en forma de pagament únic la quantitat que establirà la Conselleria de Treball
 • I que, per ara, es desconeixen encara els barems que determinaran l’import que correspon segons la situació

 

Tràmit et pot ajudar a realitzar aquest tràmit amb un cost de 100€ + IVA.

CONTACTEU AMB xaro.noguerol@tramitserveis.cat SI DESITGEU CONTRACTAR EL SERVEI.

 

Quina documentació caldrà aportar?

A dia d´avui, la Generalitat de Catalunya no ha dit la documentació que caldrà aportar, però preguem que aquells que ho vulguin sol·licitar tinguin preparat per enviar-nos:

 • Fotocopia DNI (el domicili ha de ser el correcte, sinó indicar-ho)
 • Número de compte on volen que es faci la transferència (a nom del titular)
  • Rebut que demostri la titularitat del compte
 • Factures emeses o justificant de ingressos a març 2018
 • Factures emeses o justificants de ingressos a març 2019
 • Renda 2018
 • Copia últim rebut d´autònom

 

Sant Cugat a 6 d’abril 2020