LES SANCIONS I INFRACCIONS TRIBUTÀRIES: TIPUS, SANCIONS I CONSEQÜÈNCIES DE NO PAGAR-LES