LATEST NEWS

BINDING CONSULTATION

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

What is a binding consultation?

A binding consultation is a tool, which taxpayers have as their main advantage, to make inquiries to the treasury.  The binding consultation has a clear objective, to facilitate the taxpayer’s correct compliance correcte de les obligacions fiscals.  Per això, la Direcció General de Tributs exerceix una tasca important en la resolució de consultes, que ha de ser presentada abans de la finalització de l’obligació tributària sobre la qual es planteja la consulta.  La consulta vinculant ha de ser redactada al més detalladament possible on s’exposi la situació que dóna origen al dubte. En aquest escrit, heu d’incloure les dades personals, els antecedents i circumstàncies del cas de la consulta i tots els dubtes que sorgeixin sobre la normativa que cal aplicar.  Per què serveixen les consultes vinculants?  Serveixen, principalment, com a consulta formal a l’Administració Tributària, la qual ha de contestar per escrit i garantir la resolució del problema que el contribuent planteja, la qual queda vinculada per la resposta que hagi donat, sense poder sol·licitar la modificació o interposar una sanció de declaració.  És una seguretat jurídica que ofereix al contribuent, ja que l’administració no podrà contradir la resolució establerta en aquesta consulta. En quin termini pot contestar la Direcció General de Tributs?  L’Administració disposa d’un termini de sis mesos per respondre’ns. Això no obstant, que transcorri aquest període de temps sense contestació no implica que puguem ni donar per acceptats els criteris que haguéssim pogut expressar en l’escrit de consulta, ni presentar cap mena de recurs.  Tot i que el termini legal és de sis mesos des de la seva presentació, pot comportar un termini mitjà de nou a dotze mesos per resoldre’l, per això és aconsellable planificar que pot tenir resolució amb caràcter previ a la finalització del termini voluntari de presentació i pagament de la declaració en què s’ha originat la consulta.  Quan tenen efectes vinculants les consultes tributàries?  Les respostes a les consultes vinculants DGT tenen efectes directes sobre tots els organismes i les entitats de l’Administració Tributària que s’encarreguin d’aplicar els tributs.  El caràcter vinculant sobre els òrgans dels tributs convé precisar que aquesta vinculació té alguns matisos, ja que també dependrà de quin sigui lobjecte de la consulta per determinar el grau de vinculació de la consulta.  És aconsellable plantejar una consulta vinculant?  Una bona política de prevenció del risc fiscal s’hauria de centrar a aprofitar les oportunitats que ofereix la norma per minimitzar, amb prou antelació, qualsevol interpretació discrepant amb l’aplicada per l’empresa.  Per això, plantejar una consulta vinculant en què es pugui emparar la vostra empresa sempre serà mostra d’una bona gestió tributària.

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 16 de setembre de 2022

LATEST NEWS

Related posts

DELAYED RETIREMENT

DELAYED RETIREMENT

Delayed retirement and what benefits it has Què és la jubilació demorada? Delayed retirement is the alternative available to workers (either self-employed or employed) who want to extend their working life beyond the ordinary retirement age, in exchange for receiving...