LATEST NEWS

TYPES OF RETIREMENTS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Types of retirements

WHAT IS RETIREMENT?

Retirement or retirement benefit is the pension that covers the loss of income suffered by a person when, once the established age has been reached, they cease to work as an employee or sfreelance, ending their worklife, o redueix la jornada de treball i salari en els termes legalment establerts.

QUI POT DEMANAR LA JUBILACIÓ?

Els treballadors que es trobin en alta, inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, afiliats, que reuneixin els requisits establerts d’edat, període mínim de cotització i fet causant.

QUINS REQUISITS ES NECESSITEN PER OPTAR A LA JUBILACIÓ?

Edat: Tenir completa l’edat ordinària, excepte excepcions.

Període mínim de cotització: Quinze anys, dels quals almenys dos han d’estar compresos dins dels quinze anys immediatament anteriors al moment de causar el dret.

Fet causant:

1 – Treballadors en alta: El dia del cessament a l’activitat.

2 – Treballadors assimilats a l’alta: el dia de presentació de la sol·licitud excepte, en excedència forçosa, el dia del cessament al càrrec i en el cas de trasllat fora del territori nacional, el dia del cessament a la feina.

3-Treballadors en no alta: El dia de presentació de la sol·licitud.

Quantia: La quantia de la pensió està determinada per la base reguladora i el percentatge que s’hi aplica en funció dels anys cotitzats.

Incompatibilitats/Compatibilitats:

La percepció de la pensió de jubilació és incompatible amb la realització de qualsevol treball del pensionista, per compte aliè o propi que doni lloc a la seva inclusió al sistema de la Seguretat Social, amb les excepcions i en els termes que es determinen legalment.

Això no obstant, la pensió podrà compatibilitzar-se amb els següents treballs:

  • Els treballs per compte propi, pels quals percep uns ingressos anuals que no superin el salari mínim interprofessional en còmput anual.
  • L’activitat desenvolupada per compte propi pels professionals col·legiats.
  • La jubilació parcial.
  • La jubilació flexible.

Els treballs per compte aliè o propi del pensionista que hagi accedit a la pensió a l’edat ordinària de jubilació i la quantia s’hagin calculat aplicant el percentatge del 100 per 100 a la base reguladora. La pensió compatible amb el treball queda reduïda al 50 per 100 del seu import.

Terminis:

La tramitació de la pensió de jubilació s’ha de resoldre i notificar a l’interessat en un termini màxim de 90 dies. Com a pensionista està obligat, abans d’iniciar les activitats, a comunicar aquesta circumstància a l’entitat gestora respectiva.

QUINS TIPUS DE JUBILACIONS EXISTEIXEN?

Jubilació ACTIVA:

Aquesta prestació es pot sol·licitar per a treballadors per compte aliè o propi. Per accedir a aquesta prestació heu de complir una sèrie de requisits per a l’any 2022. Tenir 65 anys i cotitzats 37 anys i 6 mesos. Els treballadors per compte d’altri cobraran el 50% de la jubilació, mentre duri l’activitat laboral. En el cas de treballadors per compte propi, cobraran el 50% de la jubilació, mentre duri l’activitat laboral; I en el cas d’autònoms compte propi amb assalariats a càrrec seu cobraran el 100% de la jubilació.

Jubilació ORDINÀRIA:

És la presentació a què tenen dret tots els professionals que han assolit l’edat i els anys de cotització corresponents segons el que s’estableix per llei. Tenir 65 anys i haver cotitzat com a mínim 37 anys i 3 mesos. O 66 anys quan el període ha estat menor. S’ha de sol·licitar en un termini màxim de 3 mesos, depenent de la situació del futur jubilat. El 100% de la jubilació.

Jubilació PARCIAL:

És la prestació que es pot iniciar a partir dels 60 anys, per a treballadors per compte d’altri. El treballador cobrarà la pensió de forma reduïda percentualment segons la seva reducció al lloc de treball. El mínim per cent que l’empresa pot reduir és d’un 25%. La jubilació parcial pot estar o no vinculada a un contracte de relleu, subscrit amb un treballador en situació d’atur o que tingui concertat amb l’empresa un contracte de durada.

Jubilació FLEXIBLE:

Aquesta prestació es pot sol·licitar per als treballadors per compte aliè, que tinguin més de 60 anys, estiguin jubilats i vulguin reiniciar la seva activitat laboral. El treballador cobrarà la pensió de forma reduïda percentualment segons la seva reducció al lloc de treball.

Jubilació ANTICIPADA:

Aquesta prestació es pot sol·licitar dos anys abans de l’edat de jubilació ordinària. Sempre que s’hagi cotitzat almenys 35 anys. Cal valorar segons la situació de cada futur jubilat, ja que pot variar segons els anys de cotització, el tant per cent de les penalitzacions per mesos anticipat, segons les taules de la seguretat social.

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 22 de juliol de 2022

LATEST NEWS

Related posts

“CREATE AND GROW” LAW

“CREATE AND GROW” LAW

New law on the creation and growth of companies On November 30, 2021, the Council of Ministers approved the "Create and Grow" Law project and the Law was approved on September 29, 2022. After the Anti-Fraud Law, which was created by to avoid double accounting and B...

DELAYED RETIREMENT

DELAYED RETIREMENT

Delayed retirement and what benefits it has Què és la jubilació demorada? Delayed retirement is the alternative available to workers (either self-employed or employed) who want to extend their working life beyond the ordinary retirement age, in exchange for receiving...