EL MODEL 347

Què és el Model 347?

Es tracta de la declaració anual d’operacions amb terceres persones. És un model purament informatiu, no suposa el pagament o devolució de cap import.

Es presentarà sempre que s’hagin superat les operacions amb tercers d’una quantia de 3.005,06€ durant l’exercici anterior. És a dir, s’informa d’aquells comptes de clients, proveïdors o d’altres creditors a qui s’hagi comprat/venut béns o serveis per valor superior a la quantitat indicada, en la seva totalitat.

Qui està obligat a presentar el Model?

Tota persona física o jurídica que desenvolupi activitats empresarials o professionals, sempre que hagin realitzat operacions que, en el seu conjunt, respecte a una altra persona o entitat, hagin superat la xifra de 3.005,06€ durant l’any natural de la declaració, a excepció de:

 • Els autònoms que hagin emès factures amb retenció o els seus clients/proveïdors amb els que hagin superat l’import mínim siguin intracomunitaris no l’hauran de presentar, ja que les activitats nombrades tenen els seus propis models (190 i 349, respectivament).
 • Activitats realitzades en territori espanyol per tercers sense tenir a Espanya una seu d’activitat econòmica, un establiment permanent o el seu domicili fiscal o, en el caso de entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero, sin tener presencia en territorio español.
 • Las personas físicas y entidades en atribución de rentas que en el IRPF tributen por el método de estimación objetivaen alguno de los siguientes regímenes especiales del IVA: simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia (salvo operaciones excluides dels règims anteriors).
 • Aquells que hagin d’informar de les operacions incloses als llibres registre d’IVA, i els inscrits al Registre Devolució mensual de l’IVA (Model 340), excepte les següents operacions:
 • Subvencions, auxilis o ajuts de les Administracions Públiques.
 • Lloguers dels locals de negoci.
 • Les entitats asseguradores hauran de consignar les operacions d’assegurança.
 • Els serveis de transport de les agències de viatge. Aquestes indicaran les prestacions de serveis en les que siguin mediadores.
 • Cobraments per compte de tercers d’honoraris professionals o drets de la propietat intel·lectual, industrial, d’autor o altres per compte dels seus socis, associats, col·legiats…
 • Imports superiors a 6.000€ rebuts en efectiu.
 • Quantitats en contraprestació per transmissió d’inmobles, referents a entreges subjectes a IVA.

 

Quan es presenta el Model 347?

S’ha de presentar el mes de febrer de cada any, declarant les operacions que corresponen a l’any natural anterior. El termini és sempre el primer dia hàbil posterior a la data límit.

Quines sancions comporta la no presentació del Model?

No presentar el Model 347 implica una multa pecuniària fixa de 20€ per cada dada o conjunt de dades referents a una mateixa persona o entitat que s’hagués hagut d’incloure a la presentació, amb un mínim de 300€ i un màxim de 20.000€.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 20 de novembre de 2020