Ultimes novetats

LES SOCIETATS INACTIVES: QUINES CONSEQÜÈNCIES TÉ L’ADMINISTRADOR?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

LES SOCIETATS INACTIVES: QUINES CONSEQÜÈNCIES TÉ L’ADMINISTRADOR?

La societat inactiva, mentre no es dissolgui, continua existint com a persona jurídica i per tant ha de complir les obligacions fiscals i mercantils pertinents. Per tant haurà de continuar fent front als pagaments que tingui (per mínims que siguin), portar la comptabilitat, dipositar els llibres i comptes anuals en el Registre Mercantil, realitzar i ingressar les retencions corresponents i presentar l’Impost de societats.

I, òbviament, per a aquests tràmits és obligatòria l’existència d’un representant legal de la societat, administrador únic en la majoria dels casos.

SEGURETAT SOCIAL

En aquest sentit una de les preguntes més freqüents que es fan sobre les societats inactives és si l’administrador ha de seguir donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA), sobretot pel cost que comporten les cotitzacions a la Seguretat Social i més encara quan les empreses en estar inactives, no acostumen a tenir ingressos més enllà dels interessos derivats dels diners dipositats en comptes en institucions financers, en cas d’existir.

Tenint en compte que l’alta en el RETA és per l’activitat desenvolupada, havent d’exercir una activitat de manera habitual, personal i directa, si l’empresa no té activitat falta, com a mínim, el requisit d’habitualitat. En conseqüència, si l’Administrador no realitza cap altre activitat en l’empresa i les seves funcions inherents al càrrec d’Administrador de la Societat no estan remunerades (no existeix indicació expressa en els estatuts de la societat) podria sol·licitar la seva baixa en el RETA de la Seguretat Social.

Per a això utilitzarà el model TA.0521-5 corresponent a Socis, familiars de socis o membres d’òrgans d’administració de societats mercantils capitalistes. Es pot presentar presencialment en la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social que correspongui segons el domicili o de manera telemàtica a través de la Seu Electróncia de la Seguretat Social si disposa de certificat digital o usuari i contrasenya.

Les baixa sol·licitada en els 3 dies naturals següents al cessament de l’activitat farà efecte des del dia primer del mes següent a aquell en què s’hagués cessat en l’activitat. Per contra, quan no se sol·liciti la baixa o se sol·liciti en un termini superior, l’alta així mantinguda farà efecte quant a l’obligació de cotitzar i no serà considerat en situació d’alta quant al dret de les prestacions.

RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA EN LES OBLIGACIONS DE LA SOCIETAT

Un altre aspecte a tenir en compte per l’Administrador consisteix en la durada de la inactivitat de la societat.

Conforme estipula el article 363 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, es considera que la societat haurà de dissoldre’s pel cessament en l’exercici de l’activitat o activitats que constitueixin l’objecte social, entenent-se que s’ha produït el cessament després d’un període d’inactivitat superior a un any.

Per tant, en estar la societat inactiva durant més d’un any, l’administrador ha de procedir a convocar la junta general en el termini de dos mesos perquè adopti l’acord de dissolució o, si la societat fos insolvent, aquesta insti el concurs. És més, en el cas que l’acord acordat per la junta fos contrari a la dissolució l’Administrador ha de sol·licitar la dissolució judicial de l’entitat.

Si no procedeix d’aquesta manera l’Administrador respondrà solidàriament de les obligacions socials posteriors a l’esdeveniment de la causa legal de dissolució, en aquest cas, quan la societat estigui inactiva per un període superior a l’any, conforme estableix el article 367 del text refós de la Llei de Societats de Capital.

Comptat i debatut això significa que si després d’estar més d’un any la societat inactiva aparegués un creditor de la societat, pel motiu que fos, pot instar el pagament del deute directament a l’Administrador, que respondrà amb tot el seu patrimoni.

 

Si necessita més información, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 26 de gener de 2021

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...