Ultimes novetats

MODEL 232 [DECLARACIÓ INFORMATIVA D’OPERACIONS VINCULADES]

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

El Model 232 de l’AEAT és la Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacionsrelacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

Repassem els seus punts principals:

QUÈ ÉS EL MODEL 232?

El Model 232 d’hisenda està relacionat amb la declaració informativa d’ operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

Tenen obligatorietat de presentar l’AEAT Model 232:

 • Contribuent de l’ Impost sobre Societats.
 • Contribuents de l’ Impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant establiment permanent.
 • Entitats en règim d’ atribució de rendes.

QUÈ ÉS UNA OPERACIÓ VINCULADA?

Les operacions vinculades són totes aquelles operacions de contingut econòmic que duen a terme les entitats o persones físiques entre elles. Es consideraran persones o entitats vinculades les següents:

 • Una entitat i els seus socis o partícips
 • Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament, almenys, el 25% del capital social o dels fons propis.
 • Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directament o indirectament en, almenys, el 25% del capital social o fons propis.
 • Una entitat i els seus consellers o administradors, llevat del corresponent a la retribució per l’ exercici de les seves funcions.
 • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins a tercer grau dels socis o partícips , consellers o administradors.
 • Dues entitats que pertanyin a un grup
 • Una entitat i els consellers o administradors d’una altra entitat , quan ambdues entitats pertanyin a un grup.
 • Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents a l’ estranger.

REQUISITS PER PRESENTAR EL MODEL 232

És obligatori quan es realitzin operacions amb persones o entitats vinculades, d’acord amb els següents supòsits :

 • El volum de les operacions amb una mateixa persona o entitat vinculada supera els 250.000 europs anuals (a valor de mercat)
 • Se supera el límit de 100.000 euros en algunes de les anomenades operacions específiques. Aquestes operacions estan regulades en els articles 18.3 de La llei d’ Impost sobre Societats.

Es refereixen a:

 • 1.Operacions que fan les entitats que puguin estar subjectes al Model 232 AEAT amb contribuents que tributin per mòduls en l’ IRPF pel desenvolupament de l’ activitat econòmica relacionada amb aquesta operació sempre que aquest contribuent tingui una participació superior al 25% en l’ entitat o la tinguin ( individualment o conjuntament ) el seu cònjuge , els seus ascendents o descendents.

 • Operació de transmissió d’ immobles.

 • Transmissió de participacions en entitats no cotitzades o situades en paradisos fiscals.

 • Les transmissions d’ immobles

 • Operacions sobre actius intangibles

 • Que, independentment que el seu import sigui reduït es realitzin operacions amb una mateixa persona o entitat vinculada, d’un determinat tipus i valorades conforme a un mateix mètode de valoració que suposi més del 50% de la xifra de negocis de l’entitat

 • A més , s’haurà de presentar el Model 232 quan, amb independència del seu import, es realitzin operacions o es tingui valors en paradisos fiscals.

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...